Genom att använda denna webbsida accepterar du cookies.
Energiföretagen

EBR-e – din digitala tjänst där du får tillgång till samtliga EBR-publikationer.

EBR-e – din hjälp i vardagen!

Med EBR-e är det lätt för dig att hitta relevant information för dina yrkesmässiga utmaningar – på laptop, surfplatta och mobil. Den kraftfulla sökmotorn hjälper dig att söka bland 100-tals handböcker, informationshandlingar, konstruktioner, bygg- och elsäkerhetsanvisningar. Lycka till i ditt viktiga arbete i energibranschen. 

EBR-nyheter

Personlig skyddsutrustning

HMS 10:21

Den här handboken vänder sig till hela företagets organisation.

Syftet med denna handbok är att säkerställa en god arbetsmiljö som i sin tur bidrar till god ekonomi, hög effektivitet, framdrift och leveranssäkerhet.

Grunden till en säker arbetsmiljö består av riskhantering innan arbetets början för att undanröja eller begränsa eventuella risker. I första hand ska arbetsgivaren begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder och val av arbetsmetod. Arbetsgivaren kan även se över hur arbetet är organiserat och genomföra förändringar för att minska riskerna.

Läs mer

ESA Röjning i ledningsgata - skog ESA-RÖJ 21

ESA-RÖJ 21

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa dessa anvisningar uppfyller arbetsgivaren dessa krav.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Via ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar. ESA ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett förtydligande och komplement till SS-EN 50110-1.

ESA Röjning i ledningsgata – skog, är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata.

Läs mer

ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete 21

ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete 21

ESA Instruerad person är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete. Publikationen fungerar som en anvisning för instruerade personer vid verksamhet i driftrum eller i anslutning till en elektrisk anläggning och som självständigt utför icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare alternativt instruerad elsäkerhetsledare – icke elektriskt arbete.

Syftet med anvisningen är att tydliggöra regler för tillträde, så att alla ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla.

Målgruppen för denna elsäkerhetsanvisning är personer som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i anslutning till en elektrisk anläggning. Arbetet kan vara byggnadsarbete, markarbete, schakt i anslutning till kabel, gräsklippning, rengöring, målning och så vidare.

Läs mer

ESA Överenskommelse om tillträde 21

ESA Överenskommelse om tillträde

Dokumentet förutsätter att arbetsgivarens personal har godkänd utbildning i någon av följande publikationer ESA Grund och ESA Arbete, ESA Röjning i ledningsgata – skog, ESA Instruerad person eller ESA Industri och Installation, beroende på vilken typ av arbete som ska utföras i eller invid den elektriska anläggningen.

Läs mer

Administrativa anvisningar 2021

Sambyggnad och samförläggning

Överenskommelse av år 2020 mellan Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB och Skanova AB, Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB, IP-Only Networks AB om sambyggnad och samförläggning mellan starkströms- och svagströmsledningar*.

Förutom anvisningarna i denna handling ingår i överenskommelsen reglerna i följande tillhörande handlingar:

• Senaste utgåvan av Tekniska krav, sambyggnad och samförläggning.
• Senaste utgåvan av Beräkningsunderlag för avgifter och kostnadsfördelning.
• Kostnadskatalog för sambyggnad och samförläggning (uppdateras årligen).

I överenskommelsen ingår också att om annan ägare av svagströmsledning eller starkströmsledning (annan än koncessionshavaren) önskar sambygga på parternas ledningsnät eller samförlägga ledningar i gemensam kabelgrav så ska samma bestämmelser gälla för dessa.

Överenskommelsen med tillhörande handlingar gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år.

* Med svagströmsledning avses här också optoledning.

Läs mer

Tekniska krav 2021

Sambyggnad och samförläggning

Enligt utbyggnadslagen så är det alltid att föredra att sambygga och samförlägga då detta bidrar till att vi använder samhällets resurser på ett effektivt vis.

Dessa tekniska anvisningar beskriver hur man går till väga när man hänger ledningar tillsammans med telefoni och optokablar på stolpar samt förlägger el och tele/opto tillsammans i schakt, så kallad sambyggnad och samförläggning.

• SS-EN 50341–1, utg. 3:2018 Elektriska friledningar över 1 kV (AC) - Del 1: Allmänna fordringar - Gemensamma specifikationer.
• SS-EN 50341-2-18, utg. 1:2017 Elektriska friledningar över 1 kV (AC) - Del 2–18: Svensk normativ bilaga.
• SS-436 01 12 Sambyggnad av luftledningar för starkström och svagström -
Mekanisk dimensionering utgåva 5 och 6.
• SS-436 01 10 Hängspiralkabelledning för starkström för högst 1 kV - Mekanisk dimensionering.
• 436 01 11 hängkabelledning för starkström högst 1 kV.

Starkströmsledning för max 24 kV systemspänning och ledning för svagström, sambyggnad. I begreppet ”ledning för svagström” innefattas även optokabel.

Sambyggnad av starkströmsfriledning max 55 kV och metallfri optokabel redovisas under avsnitt 5.

Läs mer

Kostnadskatalog 2021-04-01 - 2022-03-31

Sambyggnad och samförläggning

Kostnadskatalog för sambyggnad och samförläggning perioden 2021-04-01 – 2022-03-31.

Kostnadskatalogen är avsedd att vara ett instrument för fördelning av kostnader vid sambyggnad och samförläggning. Vid samförläggningsarbeten av omfattande storlek rekommenderas att utföraren lämnar offert.

Läs mer

Värderingsprotokoll 2021

Värderingsprotokoll

Kommentarer till 2021-års Värderingsprotokoll

OBS! Uppdaterade dokument

Värderingsprotokoll (VP)

 • Uppdaterat KPI
 • Uppdaterat prisbasbelopp
 • Uppdaterat E84 litt 211

Förändringar i ersättningsnivåer:

 • Grundersättningen vid överenskommelse höjs till 2.380 kr.
 • Maximal rörlig del av särskild ersättning vid överenskommelse höjs till 9.520 kr.
 • REV-ersättningar per Zon 1 och Zon 2 sänks med några ören, till 10,77 kr för zon1 och 4,18 kr för zon2.
 • Ersättning för nätstationer i Skogsmark 8x8 meter, impediment i jordbruksmark 6x6 meter och 8x8 meter, höjs 100 kr (vilket får samma effekt på sjökabelskyltar i samma markanvändning).
 • Löpmeterersättningen höjs från 4,06 kr per meter schakt till 4,08 kr.
  Kvadratmeterersättningar enligt storskogsbruksavtalet höjs med ca 1 öre per kvadratmeter.
 • Fast ersättning enligt storskogsbruksavtalet höjs från 2.749 kr till 2.757 kr.

VP-bilaga Enstaka träd

 • Uppdaterat till 2020-års P30-priser enligt LM-tabellverk (daterad 2020-01-09).
Läs mer

Kostnadskatalog 2021, Regionnät 36-145 kV

KLG 2:21

Utöver en anpassning till 2021 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

- P2 katalogens koder för transformator-, och reaktorfundament har setts över.

- P2 katalogens koder för master och torn har setts över.

- P2 katalogens koder för kontrollutrustning har setts över och tillåter numera kalkylering med både hårdtrådad-, och busskommunikation.

- P2 katalogens koder för intrång i åkermark har setts över så de fullt ut speglar Energiföretagen Sveriges nya policy för markåtkomst.

- Koderna för trafikavstängningar har setts över och anpassats mot Trafikverkets nu gällande tekniska anvisningar. Uppdateringen avser såväl framdrift som ingående avstängningsmateriel.

Läs mer

Kostnadskatalog 2021, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät

KLG 1:21

Utöver en anpassning till 2021 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

– Katalogens koder för sjökabelförläggning i P2 katalogen har setts över med mål att reducera antalet arbeten som är mycket lika. Följden är att antalet koder i P2 katalogen halverats utan att minska P2 katalogens
flexibilitet. Denna ändring påverkar även P1 katalogen i motsvarande omfattning.

– Katalogens koder för mantelprovning har studerats om och samtidigt uppdateras med två olika metoder.

– Kostnader för bygglov har setts över och utöver en generell  har även kostnaderna för bland annat tekniska kontroller, strandskyddsdispenser, kartunderlag, utstakning, rivningslov, lägeskontroll och planavgift setts över och inkluderas numera i Lokalnätskatalogens bygglovskostnad.

– Mängden kabel som dras genom kanalisation har uppdaterats för att återspegla mängden tryckning/borrning i P1 katalogen.

– P1 katalogens koder G144.XX-G146.XX och P2 katalogens koder 144.XX har kompletterats med koder för kabel >240-630 mm². Detta påverkar även motsvarande koder för skarvar och avslut.

– P2 katalogens koder 151.41–42 och 152.41–42 för Lsp-apparater har tagits bort. Detta då motsvarande koder finns under 157.56–62. En ny kod 140.78 Dra in enstaka kabel i befintlig nätstation har lagts till.

– P2 katalogens koder för intrång i åkermark har setts över så de fullt ut speglar Energiföretagen Sveriges nya policy för markåtkomst.

Läs mer

EBR-meddelanden

Ta del av de senaste nyhetsbreven.

Läs mer

Utbildningar och konferenser

Hitta aktuella utbildningar och konferenser.

Läs mer

Papperspublikationer

Beställ publikationer i pappersformat.

Läs mer

Kontaktpersoner

Christer Gruber

08-677 26 61

christer.gruber@energiforetagen.se

Kontakta Christer om frågor som rör stationer, nätstationer, kablar och kabelförläggning, jordning, jordningsteknik, underhållstekniska frågor och materielfrågor.

Peter Silverhjärta

08-677 26 95

peter.silverhjarta@energiforetagen.se

Kontakta Peter om frågor som rör ekonomi som t.ex. kostnadskatalogen.

Per-Olov Engman

08-677 26 41

per-olov.engman@energiforetagen.se

Kontakta Per-Olov om frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet (HMS) samt ESA, Elsäkerhet.

Maria Nyström

forlag@energiforetagen.se

Kontakta Maria om frågor som rör tjänsten EBR-e, licenser, inloggning m.m.