Genom att använda denna webbsida accepterar du cookies.
Energiföretagen

EBR-e – din digitala tjänst där du får tillgång till samtliga EBR-publikationer.

EBR-e – din hjälp i vardagen!

Med EBR-e är det lätt för dig att hitta relevant information för dina yrkesmässiga utmaningar – på laptop, surfplatta och mobil. Den kraftfulla sökmotorn hjälper dig att söka bland 100-tals handböcker, informationshandlingar, konstruktioner, bygg- och elsäkerhetsanvisningar. Lycka till i ditt viktiga arbete i energibranschen. 

EBR-nyheter

Projektering- och Beredningshandbok

B11:20

Projektering och beredningshandboken presenterar ett tänkt arbetsflöde, och viktiga punkter för olika roller att tänka på vid planering för det fysiska genomförandet. Dessa arbetsuppgifter kan utföras av samma person eller olika personer beroende på företagets organisation och upphandlingsform. Huvudinriktningen för handboken är lokalnät men den är i många delar tillämplig även för regionnät. I handboken har ett avsnitt som redovisar de tillstånd och rättigheter som kan förekomma i processen lagts till i denna upplaga.

Läs mer

Luftledningshandboken

K1:20

K1 Luftledningshandboken är en sammanställning av den samlade kunskapen som elnätsbranschen har i form av EBR publikationer. Handboken harmoniserar strukturellt och innehållsmässigt med gällande standard.

I denna handbok har branschens kunskaper och relevanta delar av gällande standarder sammanställts.

Läs mer

Montage och byte av kabelskåp

PB521:20

I denna utgåva har produktionsdata för att sätta och byta kabelskåp studerats om. De metoder som tillämpas vid kabelskåpsbyten har anpassats till ett modernt arbetssätt. Tidigare renoverades kabelskåp i stor utsträckning, nya överdelar placerades på befintliga fundament och nya skenor monterades in i befintliga skåp. Idag genomförs i stort sett uteslutande byten av hela kabelskåp.

Läs mer

Ändring under P2 i Lokalnätskatalogen

EBR-e har rättats så omfattningen speglar den tryckta Lokalnätskatalogen, rättningen berör inga av katalogens siffervärden.

Det som är ändrat är omfattningsbeskrivningen för P2 koderna 139-11-15 Kabelskåpsbyte och 157.11-15 Kabelskåp.

Till P1, P2 och P3

Läs mer

Fribe - Dimensioneringsprogram för luftledning

Fribe 2.0

Fribe 2.0 är ett webbaserat dimensioneringsprogram som dimensionerar alla förekommande trästolptyper i EBR K30, Friledning 24-52 kV belagd och obelagd ledare.

Programmet är harmoniserat med gällande standard SS-EN 50341 gällande beräkningsvärden.

Läs mer

Kostnadskatalog 2020, Regionnät 36-145 kV

KLG 2:20

Utöver en anpassning till 2020 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

 • Alla koder rörande primärutrustning, 12-145 kV, utomhus och inomhus har setts över och uppdaterats med avseende på:
  - Kontrollkablage, längd och typ
  - Jordningsmaterial.
  - Ev. slackar och klämmor.
 • Ny kod för arbetsjordningskontakt har införts.
 • Ny kod för motormanöverdon frånskiljare införd.
 • Befintliga frånskiljarkoder är justerade till att endast avse handmanöverdon.
Läs mer

Kostnadskatalog 2020, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät

KLG 1:20

Utöver en anpassning till 2020 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

 • Katalogens koder för att sätta och byta kabelskåp har setts över och i P2-katalogen är apparaterna nu från skåpen, detta möjliggör en mer flexibel kalkylering. I samband med denna förändring har P2-katalogens återställningskoder kompletterats med en egen asfalteringskod just för kabelskåp.
 • Koder för att sätta-, och underhålla gatubelysning har uppdaterats och det är nu genomgående LEDarmaturer som används.
 • Koderna för trafikavstängningar har setts över och anpassats mot Trafikverkets nu gällande tekniska anvisningar. Uppdateringen avser såväl framdrift som ingående avstängningsmateriel.
 • Jordraket, SBR/AT-borrning och styrd borrning har setts över i P2-katalogen. Samtidigt har även en översyn av hur vanligt förekommande de olika metoderna är till P1-katalogen genomförts. Det finns nu även en ny kod för flyttning inom arbetsområdet.
 • P1-katalogens koder för nybyggnation av Friledning utförande klass B har anpassats till 8 meters ledningsgata.
 • Koderna för byggnation av luftledning med ALUS har setts över med avseende på byggnation av ALUS-D.
Läs mer

Kostnadskatalog 2020-04-01 - 2021-03-31

Sambyggnad och samförläggning

Kostnadskatalog för sambyggnad och samförläggning perioden 2020-04-01 – 2021-03-31.

Kostnadskatalogen är avsedd att vara ett instrument för fördelning av kostnader vid sambyggnad och samförläggning. Vid samförläggningsarbeten av omfattande storlek rekommenderas att utföraren lämnar offert.

Läs mer

Värderingsprotokoll 2020

Värderingsprotokoll

Kommentarer till 2020-års Värderingsprotokoll

OBS! Uppdaterade dokument

2020-års version av policy för markåtkomst har föranlett fler ändringar än normalt. Bland de ändringar som är särskilt värda att uppmärksamma:

 • Uppdaterat KPI för oktober månad 2019, samt fört in aktuellt prisbelopp
  • Avser löpmeterersättning, schablonersättningar för nätstationer, kabelskåp och sjökabelskyltar, samt särskild ersättning vid överenskommelse
 • Uppdaterat E84 litt 211 för oktober månad 2019
  • Avser ersättning till väghållare vid placering inom väganläggning och där REV-avtal inte använts (Storskogsbruksavtalet)
 • Anpassat underlaget efter nya ersättningsnivåer för nätstationer och kabelskåp, samt tillfört alternativet sjökabelskylt
 • Anpassat underlaget efter ny beräkningsmodell för tilläggsbredder på löpmeterersättningen
 • Anpassat underlaget efter ny beräkningsmodell för särskild ersättning vid överenskommelse
 • Lagt till en rad under avsnitt 7. Sammanställning, som redovisar summan för intrångersättning innan påslag för ersättning vid överenskommelse.
Läs mer

ESA Arbete

ESA-Arbete:19.1

ESA Arbete omfattar anvisningar för säkert arbete gällande lågspännings- och högspänningsanläggningar.

Dokumentet är ett komplement till ESA Grund och förutsättningen för att kunna använda ESA Arbete är att man har tillgång till båda dokumenten.

Detta dokument innehåller säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid skötselåtgärd eller någon av arbetsmetoderna.


Läs mer

EBR-meddelanden

Ta del av de senaste nyhetsbreven.

Läs mer

Utbildningar och konferenser

Hitta aktuella utbildningar och konferenser.

Läs mer

Papperspublikationer

Beställ publikationer i pappersformat.

Läs mer

Kontaktpersoner

Christer Gruber

08-677 26 61

christer.gruber@energiforetagen.se

Kontakta Christer om frågor som rör stationer, nätstationer, kablar och kabelförläggning, jordning, jordningsteknik, underhållstekniska frågor och materielfrågor.

Peter Silverhjärta

08-677 26 95

peter.silverhjarta@energiforetagen.se

Kontakta Peter om frågor som rör ekonomi som t.ex. kostnadskatalogen.

Per-Olov Engman

08-677 26 41

per-olov.engman@energiforetagen.se

Kontakta Per-Olov om frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet (HMS) samt ESA, Elsäkerhet.

Maria Nyström

forlag@energiforetagen.se

Kontakta Maria om frågor som rör tjänsten EBR-e, licenser, inloggning m.m.

Marie Hedlund

forlag@energiforetagen.se

Kontakta Marie om frågor som rör tjänsten EBR-e, licenser, inloggning m.m.