Energiföretagen

EBR-e – din digitala tjänst där du får tillgång till samtliga EBR-publikationer.

EBR-e – din hjälp i vardagen!

Du är inte inloggad. Klicka här för att logga in och komma till EBR-e.

Har du inte tjänsten EBR-e men vill beställa så klickar du här.

EBR-nyheter

Låssystem för tillträde till elnätsanläggningar K36:22

K36:22

Elsystemet är en viktig del av infrastrukturen och en förutsättning för samhällets funktionalitet. Det är viktigt att alla ägare av elanläggningar begränsar tillträdet till de elektriska anläggningarna så att bara de som har behov och kunskap har tillträde till dem.

Innehavare av elanläggningar har ett stort ansvar att se till att ingen kommer till skada av el. Denne har även ansvar gentemot samhällets krav på leveranssäkerhet och krav på sig att känsliga och strategiska anläggningsdelar inte kan komma till skada genom oavsiktligt eller avsiktligt intrång.

Läs mer

Kostnadskatalog 2022, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät

KLG 1:22

KLG1:22, EBR Kostnadskatalog 2022, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät är den 48:e utgåvan och ersätter den av EBR tidigare utgivna katalogen KLG 1:21. Kostnaderna i KLG 1:22 speglar kostnadsläget för eldistributionsbranschen i början av 2022.

Gruppen som tar fram Kostnadskatalogen inom EBR har i dyningarna av coronapandemin iakttagit att kostnadsnivån ökat markant under 2021. Bidragande faktorer till detta är ökade kostnader för drivmedel och transporter men det främsta skälet är kostnadsökningar på marknader för stål, trä, aluminium, koppar och andra råvaror. Förändringen skiljer sig från det vi sett under den senaste tioårsperioden. Det är svårt att dra helt entydiga slutledningar om den ökade volatiliteten är tillfällig eller tecken på en varaktig förändring. 

Läs mer

Kostnadskatalog 2022, Regionnät 36-145 kV

KLG 2:22

Denna utgåva, KLG 2:22, ersätter den av EBR tidigare utgivna katalogen KLG 2:21.

Kostnaderna i KLG 2:21 baseras på priser och avtal i början av 2022.

Gruppen som tar fram Kostnadskatalogen inom EBR har i dyningarna av coronapandemin iakttagit att kostnadsnivån har ökat markant under 2021. Bidragande faktorer till detta är ökade kostnader för drivmedel och transporter men det främsta skälet är kostnadsökningar på marknader för stål, trä, aluminium, koppar och andra råvaror. Förändringen skiljer sig från det vi sett under den senaste tioårsperioden. Det är svårt att dra helt entydiga slutledningar om den ökade volatiliteten är tillfällig eller tecken på en varaktig förändring. 


Läs mer

Kabelförläggning max 145 kV

KJ41:21

Föreliggande EBR-publikation KJ 41:21 ersätter tidigare utgåvor av KJ 41 och KJ 41.1 som behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning upp till 145 kV. Fokus i publikationen ligger på spänningsområdet upp till 24 kV. Förläggningsfall för 36 kV-kabel  likställs med förläggning för 24 kV.

Publikationen har baserats på SEK handbok 429, Kabelförläggning i mark och har kompletterats med innehåll från KJ 41.1:08.

Läs mer

EBR Krav vid utbildning för ESA

KRAV 09:20

Dokumentet syftar till att tillgodose elbranschens behov på kompetens vid arbeten där det finns en elektrisk fara. De som deltar i arbete ska ha kunskap om riskerna samt hur dessa ska hanteras och om möjligt elimineras.

 

Läs mer

ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar

ESA - VA:21.1

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Innehavaren ska fastställa anvisningar för att förebygga skada om anläggningens beskaffenhet eller om skötsel så kräver.

Arbetsgivaren ska utfärda anvisningar så att arbete kan utföras på ett säkert sätt. ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning är ett exempel på sådana anvisningar.

Syftet med anvisningarna är att de ska vara ett hjälpmedel för planering
och genomförande av arbeten och åtgärder i och invid vattenvägar, samt på avställd rörlig anläggningsdel, nära rörlig anläggningsdel eller på rörlig anläggningsdel, för att dessa arbeten ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Riskhantering i planering och utförande är en viktig förutsättning för att ett arbete ska utföras på ett säkert sätt. I ESA Vattenvägar tydliggörs vikten av riskhantering.

Anvisningarna är främst avsedda att användas för driftfärdiga anläggningar, vilka överlämnats till utsedd anläggningsansvarig-vattenväg, men kan i tillämpliga delar även användas för anläggningar under ombyggnad och när nya anläggningar tas i drift.

Läs mer

Säkerhet vid entreprenadarbeten - Kravställning, genomförande och uppföljning

HMS 14:21

I den här handboken beskrivs hur aktörer inom energibranschen genom kravställning vid upphandling, löpande arbete, genomförande och uppföljning kan säkerställa att dessa arbeten genomförs med hög säkerhet. Det som tas upp i denna handbok avseende kravställning vid upphandling är att ses som rekommenderat. Observera att det egna företaget också kan ha uppställda krav vid upphandling.

Läs mer

Personlig skyddsutrustning

HMS 10:21

Den här handboken vänder sig till hela företagets organisation.

Syftet med denna handbok är att säkerställa en god arbetsmiljö som i sin tur bidrar till god ekonomi, hög effektivitet, framdrift och leveranssäkerhet.

Grunden till en säker arbetsmiljö består av riskhantering innan arbetets början för att undanröja eller begränsa eventuella risker. I första hand ska arbetsgivaren begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder och val av arbetsmetod. Arbetsgivaren kan även se över hur arbetet är organiserat och genomföra förändringar för att minska riskerna.

Läs mer

ESA Röjning i ledningsgata - skog ESA-RÖJ 21

ESA-RÖJ 21

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa dessa anvisningar uppfyller arbetsgivaren dessa krav.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Via ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar. ESA ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett förtydligande och komplement till SS-EN 50110-1.

ESA Röjning i ledningsgata – skog, är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata.

Läs mer

ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete 21

ESA Instruerad person - Icke elektriskt arbete 21

ESA Instruerad person är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete. Publikationen fungerar som en anvisning för instruerade personer vid verksamhet i driftrum eller i anslutning till en elektrisk anläggning och som självständigt utför icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare alternativt instruerad elsäkerhetsledare – icke elektriskt arbete.

Syftet med anvisningen är att tydliggöra regler för tillträde, så att alla ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla.

Målgruppen för denna elsäkerhetsanvisning är personer som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i anslutning till en elektrisk anläggning. Arbetet kan vara byggnadsarbete, markarbete, schakt i anslutning till kabel, gräsklippning, rengöring, målning och så vidare.

Läs mer

EBR-meddelanden

Ta del av de senaste nyhetsbreven.

Läs mer

Utbildningar och konferenser

Hitta aktuella utbildningar och konferenser.

Läs mer

Papperspublikationer

Beställ publikationer i pappersformat.

Läs mer

Kontaktpersoner

Christer Gruber

08-677 26 61

christer.gruber@energiforetagen.se

Kontakta Christer om frågor som rör stationer, nätstationer, kablar och kabelförläggning, jordning, jordningsteknik, underhållstekniska frågor och materielfrågor.

Peter Silverhjärta

08-677 26 95

peter.silverhjarta@energiforetagen.se

Kontakta Peter om frågor som rör ekonomi som t.ex. kostnadskatalogen.

Per-Olov Engman

08-677 26 41

per-olov.engman@energiforetagen.se

Kontakta Per-Olov om frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet (HMS) samt ESA, Elsäkerhet.

Maria Nyström

forlag@energiforetagen.se

Kontakta Maria om frågor som rör tjänsten EBR-e, licenser, inloggning m.m.